พิมพ์
หมวด: Python
ฮิต: 715

การใช้งาน จานสี (Color Chooser)

ในการใช้งาน TKinter จานสีเราต้องเรียกใช้ colorchooser ก่อน

from tkinter.colorchooser import *

Function ในการเรียกใช้จานสี สามารถเรียกใช้ด้วยคำสั่ง askcolor()

def selectColor():
  color = askcolor()
  myLabel = Label(text="Hello Python", bg="color[1]") # bg color choose
  print(color) # Print to terminal

เรียกใช้งาน โดยการกดปุ่ม

from tkinter import *
from tkinter.colorchooser import *

root = Tk()
root.title("My GUI")
root.geometry("500x500")

def selectColor():
  color = askcolor()
  myLabel = Label(text="Hello Python", bg="color[1]")
  print(color) # Print to terminal

btn = Button(text="เลือกสี", command=selectColor).pack()
root.mainloop()