หน้าต่างเลือกไฟล์ (File Dialog)

ในการใช้งาน TKinter เลือกไฟล์ เราต้องเรียกใช้ filedialog ก่อน

from tkinter.filedialog import *

Function ในการเรียกใช้ File Dialog สามารถเรียกใช้ด้วยคำสั่ง askopenfile()

def selectFile():
  fileopen = askopenfile()
  myLabel = Label(text=fileopen).pack() # แสดงผล path file

เรียกใช้งาน โดยการกดปุ่ม

from tkinter import *
from tkinter.filedialog import *

root = Tk()
root.title("My GUI")
root.geometry("500x500")

def selectFile():
  fileopen = askopenfile()
  myLabel = Label(text=fileopen).pack() # แสดงผล path file

btn = Button(text="เลือกไฟล์", command=selectFile).pack()
root.mainloop()

เรียกใช้ข้อมูลใน ไฟล์ที่เลือกมาทำงาน

ในขั้นตอนนี้ให้สร้างไฟล์ text.txt ขึ้นมาก่อนโดยใส่ข้อความ "Hello File Dialog" ไว้ในไฟล์

Function ในการเปิดอ่าน File Dialog สามารถเรียกใช้ด้วยคำสั่ง askopenfilename()

def selectFile():
  fileopen = askopenfilename()
  fileContent = open(fileopen) # เก็บข้อมูลที่ได้จาก fileopen ไว้ใน fileContent
  myLabel = Label(text=fileContent.read()).pack() # แสดงผลข้อมูลที่อ่านได้จาก fileContent

เรียกใช้งาน โดยการกดปุ่ม

from tkinter import *
from tkinter.filedialog import *

root = Tk()
root.title("My GUI")
root.geometry("500x500")

def selectFile():
  fileopen = askopenfilename()
  fileContent = open(fileopen) # เก็บข้อมูลที่ได้จาก fileopen ไว้ใน fileContent
  myLabel = Label(text=fileContent.read()).pack() # แสดงผลข้อมูลที่อ่านได้จาก fileContent 

btn = Button(text="เลือกไฟล์", command=selectFile).pack()
root.mainloop()