โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม

from tkinter import *

root = Tk()
root.title("My GUI")
root.geometry("500x500")

# สมการ พื้นที่วงกลม = πr2 โดยค่า π = 3.14
Label(text="รัศมี", font=30).grid(row=0,sticky=W)

radius = IntVar()

et1 = Entry(width=30, textvariable=radius,font=30)
et1.grid(row=0,column=1)

Label(text="พื้นที่วงกลม", font=30).grid(row=1,sticky=W)

et2 = Entry(width=30,font=30)
et2.grid(row=1,column=1)

def calculate():
  et2.delete(0,END) # ล้างค่าเดิมก่อนรับค่ามาเก็บที่ตัวแปร r
  r = radius.get
  area = 3.14 * r * r # คำนวณ
  et2.insert(0,area)

def delete():
  et1.delete(0,END)
  et2.delete(0,END)

btn1 = Button(text="คำนวณ", command=calculate).grid(row=2,column=1,sticky=W)
btn1 = Button(text="ล้างค่า", command=delete).grid(row=2,column=1,sticky=E)

root.mainloop()