วันนี้จะมาลองเขียน AI ChatBot ที่พูดโต้ตอบกับเราได้

Library

  • gTTS
  • SpeechRecognition
  • playsound
  • datetime 

NOTE : Library gTTS, SpeechRecognition จาก Google Service เป็นแบบ Online ต้องใช้ Internet ในการ Run Program

NOTE : datetime มีมาให้พร้อมกับ Python อยู่แล้ว